החברה הנומיסמטית בישראל
תקנון החברה תשס"ו   –2006
(אושר ביום 07/12/2006)
(תוקן לפי פרוטוקול ישיבה מיום 26.3.07)
 
I. שם החברה ומטרותיה
1.       שם החברה: החברה הנומיסמטית בישראל (להלן: החברה)
באנגליתIsrael Numismatic Society (INS)
 
2.       מטרותיה של החברה:
2.1  טיפוח וקידום של חקר הנומיסמטיקה בישראל, וביתר פירוט:
2.2  עידוד ההוראה והמחקר הנומיסמטי בכל הרמות ובכל המוסדות המעוניינים בכך בישראל.
2.3  ניהול סניפים בארץ בהם יתקיימו הרצאות ופעילות שוטפת.
2.4  עידוד לעריכת כנסים וימי עיון מדעיים בנושאים נומיסמטיים.
2.5  שיתוף פעולה עם אגודות מדעיות מקבילות בחו"ל, ועם האגודה הנומיסמטית הבינלאומית
       (CIN).
2.6  שיתוף פעולה עם אגודות מדעיות אחרות בארץ העוסקות בתחומי מחקר קרובים.
2.7  הוצאת פרסומים מדעיים וכתב עת מטעם החברה הנומיסמטית בישראל.
2.8  הקמת אתר אינטרנט להפצת פעילות החברה בארץ ובחו"ל.
 
3.       סמל החברה (לוגו):
3.1 סמל החברה ילווה את כל פרסומיה ואת נייר הפירמה של החברה.
 
4.       מקורות מימון:
4.1  החברה וסניפיה ישיגו את האמצעים לפעולותיהם מדמי חבר, תרומות של חברים וידידי החברה, מענקים
       ממוסדות מדעיים ואחרים, ומהכנסות ממכירת פרסומיה ומכל פעילות אחרת של החברה.
4.2  הכנסות החברה ונכסיה ישמשו אך ורק למטרות החברה. חלוקת רווחים או טובות הנאה לחבריה או לכל
אדם אחר (חוץ ממי שמועסקים על ידי החברה בשכר ובאישור הוועד הארצי) בכל צורה שהיא, אסורים.
4.3    הכספים שמקורם בדמי חבר בישראל מיועדים לפעילות הסניפים בלבד.
4.4    הכספים מדמי חבר בינלאומיים, כמו כן כל סכום אחר שיגויס או ייתרם לחברה יופקדו בחשבון בנק שיפתח למטרה זו, בשם החברה הנומיסמטית בישראל.
4.4    האחריות על ניהול חשבון זה תהיה בידי גזבר החברה ותחת פיקוח ועדת הביקורת של
       החברה. בנוסף לגזבר, ימונו שני מורשי חתימה נוספים מתוך חברי הוועד הארצי.
 
5.       אגודת ידידים:
5.1   החברה תעודד הקמת אגודת ידידים בחו"ל שתפעל למען גיוס חברים חדשים, גיוס תרומות וכספים בעבור מימון פרסומיה של החברה הנומיסמטית בישראל, כנסים, מלגות וכל מטרה אחרת בתחומי מטרות החברה שהוועד הארצי יקבע.
5.2   הכספים שיגויסו יועברו ישירות לחשבון הבנק של החברה. גזבר החברה ידאג לכך שהשימוש בכספים  יעשה אך ורק למטרה שנועדה בעת תרומתם, ולא לשום מטרה אחרת.
5.3   הוועד הארצי ימנה יושב ראש לאגודת הידידים. לתפקיד ייצוגי זה ימונה אדם המעודד את הפעילות הנומיסמטית הארץ-ישראלית בארץ ובחו"ל. כהונתו תאושר ע"י הוועד הארצי מעת לעת בתאום עם אגודת הידידים.
 
II.  חברות
 1. קבלת חברים
1.1   כל אדם, מוסד או ארגון רשאי להיות חבר בחברה.
1.2   חברים שהם תושבי ישראל חייבים להשתייך לאחד הסניפים, חברים שאינם תושבי ישראל קשורים לחברה במישרין דרך המוסדות הארציים של החברה או דרך אגודת הידידים של החברה.
1.3   המבקש להתקבל כחבר חדש, יגיש בקשה לראש הסניף בו המועמד מעוניין להיות חבר. לאחר המלצת ועד הסניף תאושר קבלתו.
1.4   על המועמד כחבר בחברה להגיש את ההצהרה הבאה בכתב:
"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בחברה הנומיסמטית בישראל. מטרות החברה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של החברה".
1.5   כל אדם אשר אינו מתגורר בישראל, אך ברצונו להצטרף כחבר לחברה הנומיסמטית, רשאי לעשות זאת. עם קבלת בקשתו שתיועד ישירות אל מזכיר החברה, הוועד הארצי ידון בבקשה ויעדכן את המועמד. דמי החבר הבינלאומי יכלול קבלתו של כתב העת של החברה הנומיסמטית בישראל.
1.6   כל מסמך רשמי של החברה (החלטות ועדכונים של ועד החברה, כמו כן פרוטוקול האסיפה הכללית ושינויים בתקנון החברה) יתורגם לאנגלית וישלח לחברים המתגוררים בחו"ל.
 
2. דמי חבר
2.1   החברות בחברה, כמו כן בסניפים של החברה מותנית בתשלום דמי חבר שנתיים שייגבו ע"י גזברי הסניפים. הסכום הבסיסי בכל סניף יהיה זהה ועלותו יקבע ע"י הוועד הארצי.
2.2   חבר יהיה רשאי לשלם דמי חבר שיכלול חברות בלבד באחד הסניפים.
2.3   חבר המעוניין בזאת, יוכל גם לשלם דמי חבר מורחב שיכלול בנוסף את קבלת כתב העת של החברה הנומיסמטית מדי שנה. במקרה זה, יעביר גזבר הסניף את הסכום שמעבר לדמי החבר הבסיסיים לגזבר הראשי של החברה.
2.4   מעבר לדמי החברות הכלליים שיהיו זהים בכל סניף, רשאי כל סניף לגבות סכום נוסף למטרות פעילות מיוחדת של הסניף. דבר זה מחייב תיאום עם הוועד הארצי והגזבר. סכומים נוספים לצורך טיולים, השכרת אולם או ציוד, וכיוצא בזה אינם חובה על החברים.
2.5   דמי החבר הבסיסיים ייגבו ע"י הגזבר בכל סניף. כספים אלה יהיו באחריותם ובהפקדתם של הסניפים למען קיום פעילות הסניף וכראות עיניהם.  מדי שנה גזברי הסניפים יעבירו סכום כסף —  אשר יקבע ע"י הוועד הארצי — לגזבר הראשי של החברה עבור תשלום דמי החברות לארגון הנוסמיסמטי הבינלאומי (CIN).
2.6   דמי החבר הבינלאומי יכלול קבלתו של כתב העת של החברה הנומיסמטית בישראל. דמי חבר הבינלאומי יועבר ישירות לחשבון הבנק של החברה.
 
 3. זכויות וחובות של חבר
3.1  חבר החברה זכאי להשתתף בפעולות החברה וליהנות משירותיה.
3.2  חבר החברה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.
3.3  כל חבר בחברה זכאי להציע מועמדות לוועד הסניף אליו הוא שייך או לוועדת הביקורת הארצית.
3.4  פקיעת החברות בחברה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לחברה מן החבר ערב פקיעת חברותו
       בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
 
 4. פקיעת חברות:
4.1  החברות בחברה פוקעת:
 • במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;
 • בפרישתו מן החברה; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד הסניף בו הוא חבר;
 • בהוצאתו מן החברה.
 • באי תשלום דמי חבר (שווה להעדר תשלום במשך שנה שלמה).
 
4.2  האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד הארצי, להחליט על הוצאת חבר מן החברה מאחד הטעמים הבאים:
 • החבר לא שילם לחברה חוב שהוא חייב;
 • החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
 • החבר פועל בניגוד למטרות החברה;
 • החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
 
4.3    לא יציע ועד הסניף לוועד הארצי להוציא חבר מן החברה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו.
 
 5. מתן הודעות לחבר
 5.1  הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של החברה לחבר יינתנו לו בדואר רגיל, פקס או דואר אלקטרוני.
 
 
III. האסיפה הכללית
1. זמן ומקום
1.1  אסיפה כללית רגילה של חברי החברה תתקיים אחת לשנה. במידת האפשר תתקיים האסיפה
       הכללית במסגרת הכנס השנתי של החברה.
1.2  הוועד הארצי יקבע את מועד האסיפה הכללית ומיקומה וישלח הודעות על כך בכתב או דואר אלקטרוני, בצירוף סדר יום לכל חברי החברה לפחות 21 ימים לפני המועד שנקבע לאסיפה.
 
 
 2. תפקידים של אסיפה כללית רגילה
2.1  אסיפה כללית רגילה תעסוק בנושאים הבאים:
·         קבלת דין וחשבון על פעולות הוועד הארצי ועל פעולות ועדת הביקורת ותדון בהם;
·         קבלת דין וחשבון כספי שהגיש לה גזבר החברה ותחליט על אישורו;
·         בחירת נשיא החברה הנומיסמטית עם תום תקופת כהונתו (לפי האמור בסעיף IV.7.4), המשמש גם כיושב ראש הוועד הארצי;
·         בחירת שני חברי ועדת הביקורת;
2.2  כל חבר בחברה רשאי להציע נושאים לדיון באסיפה הכללית הרגילה, בתנאי שהגיש את הצעתו בכתב לוועד הארצי לפחות 21 ימים לפני מועד האסיפה.
2.3  ניתן לדון באסיפה הכללית בכל נושא שאינו על סדר היום עם הסכמת כלל החברים המשתתפים בסניפי
       העמותה.
 
 3. מנין
3.1 אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי החברה; היה מנין זה נוכח בפתיחת
      האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים במהלך האסיפה.
 
 4. החלטות
4.1   החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים. היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש החברה להכריע.
4.2   האסיפה הכללית היא סוברנית, החלטותיה מחייבות את כל סניפי החברה.
 
 5. פרוטוקול
 5.1  מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה. הפרוטוקול יתורגם לאנגלית עבור החברים של
        החברה ששלמו דמי חבר בינלאומי ועבור אגודת הידידים של החברה.
 
 
 IV. הוועד הארצי של החברה (להלן: הוועד הארצי)
1. חברי הוועד הארצי: 
1.1   נשיא החברה הנומיסמטית, שנבחר ע"י האסיפה הכללית, ישמש גם כיושב ראש הוועד הארצי של החברה.
1.2   הוועד הארצי יכלול 10 חברים הנציגים של ועדי הסניפים. הייצוג יחושב על פי מפתח יחסי של מספר החברים בכל סניף מתוך כלל חברי החברה. במקרה בו החלק היחסי אינו שלם, תינתן עדיפות לסניף הגדול.
1.3   חברי הוועד הארצי יבחרו מבין חברי הוועד את בעלי התפקידים הבאים:
                        א. מזכיר החברה
                        ב. גזבר החברה
                       
1.4 בחירת יועץ מדעי של החברה תהיה ע"י הוועד הארצי.
1.5  בחירת עורך כתב העת של החברה תהיה בידי ועדה שתמונה ע"י הוועד הארצי. הוועד הארצי יהיה מוסמך להחליט על מועמד לתפקיד זה בהתאם להמלצות הוועדה. בראש הוועדה יעמוד היועץ המדעי של החברה.
1.6 עורך כתב העת יידרש לתת דין וחשבון על התקדמות הכנתו ופרסומו של כתב העת של החברה בכל אסיפה של הוועד הארצי.
1.7 הוועד הארצי יבחר עורך דין ורואה חשבון מטעמו אשר ייצגו את ענייני החברה מול המוסדות הרלוונטיים.
 
 2. תקופת הכהונה
2.1   הוועד הארצי יכהן ממועד אישורו באסיפה כללית לתקופה של עד 4 שנים. חבר הוועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.
2.2   חבר הוועד הארצי רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד; חבר הוועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין.
2.3   נתפנה מקומו של חבר בוועד הארצי, הסניף אליו היה שייך חבר הוועד יציע מועמד במקומו. המנוי יאושר ע"י הוועד הארצי.
2.4   הוועד הארצי יקפיד שלא למנות אדם כחבר, בזמן שקיים בינו לבין חבר אחר בוועד הארצי התקשרות כלשהי שעלולה להתפרש כניגוד אינטרסים בזמן קבלת החלטות של הוועד הארצי.
 
 3. ישיבות הוועד
3.1  הוועד הארצי רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.
 
 4. החלטות
4.1  החלטות הוועד הארצי יתקבלו ברוב קולות המצביעים. במידה שלא ניתן להגיע להכרעה, יכריע בהחלטה יושב הראש של החברה.
4.2  במידה והוועד הארצי לא יוכל להיפגש לצורך דיון וקבלת החלטה, הדיון וקבלת ההחלטה יתקיימו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או פקס באופן הבא:
 • המזכיר ישלח לחברי הוועד הארצי את סיכום הנושא עליו יש להצביע.
 • לאחר התייחסות ותגובת החברים יועבר בין החברי הוועד הארצי נוסח ההחלטה הסופית העומדת להצבעה.
 • חובה לקבל את הצבעתם של כל חברי הוועד לצורך אישור ההצבעה.
 • ריכוז האישורים להצבעה של כל חברי הוועד הארצי ישמשו כחלופה לפרוטוקול ישיבה מן המניין.
 
 5. פרוטוקול
5.1  הוועד הארצי ינהל פרוטוקול על ישיבותיו והחלטותיו. הפרוטוקול יופץ בין כל החברי הוועד הארצי.
 
 
6. זכות הייצוג
6.1  הוועד הארצי רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם החברה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותה.
 
7. יושב ראש הוועד הארצי:
7.1   תפקיד זה ימולא ע"י נשיא החברה הנומיסמטית בישראל. לתפקיד זה יבחר חבר בחברה לפחות 5 שנים.
7.2   יושב ראש החברה יהיה אחראי לכינוס האסיפה הכללית, לכינוס הוועד הארצי כנדרש, לארגון כנסי החברה, לפיקוח על פרסומיה, לייצוגה בגופים בינלאומיים כגון CIN, לפעילות תקינה של הוועדות השונות שיקבעו ע"י הוועד הארצי מעת לעת, לדיווח שוטף על פעולות הוועד הארצי והודעות לוועדת הביקורת.
7.3   בביצוע תפקידים אלה הוא ייעזר בעיקר במזכיר החברה וביועץ המדעי, וכן בכל ועד או ועדה, או חבר ועד או ועדה שיפנה לעזרתו.
7.4   נשיא החברה, המתפקד גם כיושב ראש הוועד הארצי ייבחר לתקופה של 4 שנים ע"י האסיפה הכללית. אם לאחר תקופה זו, חברים אחרים לא יגישו את מועמדותם לתפקיד זה, אז רשאית האסיפה הכללית להאריך באופן חריג את כהונתו לשנה נוספת עד לעריכת בחירות חדשות.
 
8. מזכיר החברה:
8.1   יבחר אדם שהוא חבר בחברה לפחות 5 שנים. המזכיר יסיע ליו"ר החברה ולוועד הארצי בביצוע תפקידיהם ופעילותיהם השוטפת.
8.2   המזכיר ירשום פרוטוקולים של האסיפה הכללית וישיבות הוועד הארצי. ידווח על שינויים בהרכב הוועד הארצי וועדת הביקורת, ועל שינוי בזכות החתימה לחברי ועד ארצי חדשים.
8.3   המזכיר גם ינהל את ההתכתבות השוטפת בין הוועד הארצי וחברי החברה, בכל הנוגע לכנסים, הרצאות בכנסים, אסיפות כלליות. ינהל ויעדכן את רשימת חברי החברה ואת רשימת חברי הוועד הארצי.
8.4   מזכיר החברה יבחר לתקופה של 4 שנים. אם לאחר תקופה זו, חברים אחרים לא יגישו את מועמדותם לתפקיד המזכיר, אז רשאית האסיפה הכללית להאריך באופן חריג את כהונת המזכיר היוצא לשנה נוספת עד לעריכת בחירות חדשות.
 
9. גזבר החברה:
9.1    יבחר חבר בחברה. במידת האפשר תינתן עדיפות למי שיש לו ניסיון בניהול כספים או ניסיון מנהלי.
9.2   הגזבר יהיה אחראי לניהול הכללי של כספי החברה והשקעתם והשימוש בהם בפעולות השוטפות של החברה (כנסים שנתיים, כתבי עת, "הוצאות קטנות" לניהול שוטף של החברה וועדותיה).
9.3    לכל פעילות מיוחדת (כגון הזמנת מרצים אורחים, ניהול ימי עיון מיוחדים, פרסומים חד פעמים, וכיו"ב)
       יבקש הגזבר את אישור הוועד הארצי.
9.4   הגזבר אחראי להכנת הדו"ח הכספי השנתי של החברה. הגזבר וחברי ועדת הביקורת יגישו דו"ח כספי זה לאישור האסיפה הכללית. הגזבר יקבל דיווחים שוטפים לקראת האסיפה הכללית, מידי גזברי הסניפים על מנת להכין את הדו"ח הכספי השנתי.
 
10. יועץ מדעי:
10.1 לתפקיד זה יבחר חבר בחברה לפחות 5 שנים, בעל מעמד מדעי מוכר ברמה בינלאומית. היועץ המדעי
        יבחר לתקופה של 4 שנים. הוועד הארצי רשאי להאריך את כהונתו בהתאם לצרכים. בין תפקידיו של היועץ המדעי, לעמוד כיושב ראש הוועדה שתמליץ על תפקיד עורך פרסומיה של החברה. כמו כן, ישמש היועץ המדעי חבר במערכת העריכה.  
 
 
V. ועדת הבקורת
1.        תכלול שני חברים שיבחרו באסיפה הכללית.
2.        החברים יבחרו לתקופה של שנתיים ויוכלו להציג מועמדות לקדנציה נוספת, כפוף לאישור האסיפה הכללית.
3.        ועדת הביקורת תבדוק את נוהל יישום פעילותיה הכספיות, השקעות ותקציבים של החברה; תקבל מהגזבר את הדו"ח הכספי והמאזן השנתי; תציג יחד עמו דו"ח זה באסיפה הכללית.
4.        אם תגלה ועדת הביקורת אי סדרים בניהול החברה, תודיע מיידית ליושב ראש החברה ולוועד הארצי כדי שיחליטו על דרכים לפתרון הבעיה. אם הוועד הארצי יסרב לשתף פעולה, בסמכות ועדת הביקורת לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין כדי לדון בממצאי הוועדה.  
5.        חבר ועדת הביקורת לא יהיה רשאי לכהן בוועד הארצי, בכל ועדה אחרת של החברה, או לשאת בכל משרה אחרת בחברה.  
 
 
VI. סניפי החברה:
1.        בתור סניף ייחשב כל גוף שימנה לא פחות מ-10 חברים המקיימים פעילות מדעית נומיסמטית סדירה.
2.        כל סניף יבחר בבחירות את בעלי התפקידים הבאים: יושב הראש, המזכיר והגזבר של הסניף. כל סניף יקבע את מועד הבחירות ויודיע על כך למזכיר החברה. רשאים להיבחר לתפקידים אלו חברים אשר שילמו את דמי החבר השנתיים לחברה. תוצאות הבחירות יועברו למזכיר החברה.
3.        כל סניף יבחר את מועמדיו לוועד הארצי, כפי שמוזכר בסעיף הIV.1.2..
4.        כל סניף ינהל את כספיו המבוססים על תשלום דמי החבר, ויעשה בהם שימוש לצרכים השוטפים של הסניף.
5.        הפעילות השוטפת של כל סניף היא באחריות הבלעדית של הסניף, ותבוקר ע"י גורם שימונה ע"י חברי הסניף על פי תקנון החברה.
 
 
 
VII. ניהול פרויקטים מיוחדים:
1.   כל מיזם לפעילות מיוחדת (פרסומים של החברה, כנסים, ימי עיון, סיורים וכיו"ב) יבחן ע"י הוועד הארצי, אשר בסמכותו למנות ועדת פרויקטים מיוחדת למטרה זו במידת הצורך. בגין כל פרויקט מתוכנן יוכנו תכנית עבודה, תקציב, לוח זמנים ויעדים. כל פרויקט יובא לאישור הוועד הארצי. החלטות הוועד הארצי כפופות ליכולת החברה לגייס משאבים כספיים, תרומות, קרנות ותקבולים למימוש הפרויקט שאינם מדמי חבר ארציים.
 
VIII. פירסומים של החברה:
1.   החברה תייסד כתב עת מדעי בשם  (INRIsrael Numismatic Research.
2.   הוא ייצא לאור במידת האפשר אחת לשנה ככתב העת המדעי של החברה, וככזה כתב העת יעמוד
      בסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר.
3.   כתב העת יכלול מאמרים מדעיים וביקורות ספרים באנגלית (שפה מועדפת), צרפתית, איטלקית, גרמנית
      וספרדית.
4.      כתב העת ימומן באמצעות דמי החבר הבינלאומיים. כמו כן, תפעל החברה לגייס תרומות בעבור פרסום  כתב העת.
5.   הוועד הארצי יקבע את העורך הראשי של כתב העת. כמו כן הוא גם יקבע את מערכת העריכה, עורך לשוני ובית הדפוס בו יופק כתב העת. מערכת העריכה כולל העורך הראשי, כפופים להחלטות של הוועד הארצי של  החברה.
6.   במידה ואחד התפקידים בעריכת כתב העת לא ימולא כראוי, רשאי הוועד הארצי להחליף את ממלא התפקיד.
7.   החברה הנומיסמטית תפרסם בנוסף לכתב העת, מונוגרפיות ומחקרים נוספים בתחום הנומיסמטיקה.
      למטרה זאת, החברה תגייס כספים באופן מיוחד עבור הוצאת כל פרסום. החלטות על קבלת מונוגרפיה או
      מחקר אחר יהיו בידי העורך הראשי והמערכת ובאישור הוועד הארצי.
8.   עלות הרכישה של כל פרסומי החברה יקבע ע"י הוועד הארצי.
9.   הוועד הארצי יקבע את הגופים האחראים להפצתם, מכירתם ואפסנתם של פרסומי החברה.
10. חבר אשר שילם דמי חבר בסיסיים יוכל לרכוש את כתב העת של החברה בהנחה.
11. חבר אשר שילם את דמי החבר המורחב, יקבל את כתב העת של החברה מדי שנה בחינם.
12. הוצאות כתב העת של החברה לא יחולו על חשבון הסניפים.
 
 
IX. כנס שנתי:
1.        החברה הנומיסמטית תשאף לקיים כנס שנתי ותודיע על קיומו 21 ימים מראש מהמועד שיקבע. הכנס יכלול הרצאות מדעיות והרצאות כלליות בנושאים נומיסמטיים.
2.        הוועד הארצי יודיע על כוונותיו לקיים את הכנס השנתי כחודשיים מראש, וזאת על מנת לאפשר לכל חבר שברצונו להרצות בכנס זה להעביר את בקשתו לוועד הארצי לא יאוחר מחודש לפני מועד הכנס.
3.        היועץ המדעי של הוועד הארצי אחראי על התכנים של כנס זה.
4.        במידת האפשר, באותו המועד של הכנס השנתי תתקיים גם האסיפה הכללית של החברה.
5.        החברה תשאף לקיים ימי עיון מדעים נוספים. ימי עיון אלה יערכו מדי פעם בשיתוף מוסדות ועמותות אחרות העוסקים בתחומים קרובים.
 
 
X. קרן מלגות:
1.       הוועד הארצי יפריש מדמי החבר הבינלאומיים השנתיים שיקבעו סכום מסוים שמטרתו לעזור לחוקר או חוקרים ישראלים בתחום הנומיסמטיקה — אשר חברים בחברה לפחות שנתיים — להשתתף בכנס הבינלאומי לנומיסמטיקה של ה-  CINשמתקיים כל שש שנים. החברה תגייס למטרה זו תרומות ממקורות נוספים. הוועד הארצי אחראי לפרסם את התנאים עבור הגשת מועמדות למלגה זו, בכפוף לכללי ניהול תקין. 
 
 
XI. מעמד משפטי של החברה:
1.        הוועד הארצי יהיה רשאי לרשום את החברה כעמותה אצל רשם העמותות וזאת לאחר אישור תקנון זה ע"י האסיפה הכללית.
 
XII. הפצת התקנון:
1.        תוך חודש מיום מתן תוקף לתקנון (אישור האסיפה הכללית), יעמיד הוועד הארצי עותקים של תקנון זה לרשות כל חברי החברה. עותק של תקנון זה יימסר לכל מועמד חדש לחברות בחברה.
2.        התקנון יתורגם לאנגלית עבור חברי החברה מחו"ל.
3.        הצעות לשינויים ותיקונים בתקנון יובאו לידיעת חברי החברה בכתב לפחות 21 ימים לפני מועד האסיפה השנתית של החברה. השינויים ותיקונים יתקבלו באסיפה הכללית רק אם הצביעו בעדם רוב רגיל. לתיקון התקנון דרוש אישור האסיפה הכללית, בתנאי שתיקון זה התקבל קודם לכן ע"י הוועד הארצי.
4.        התקנון המעודכן של החברה יופיע באתר האינטרנט של החברה.
 
 
XIII. נכסים לאחר פירוק:
1.        פירוק החברה מרצון יעשה באסיפה כללית שלא מן המניין, שעליה נשלחה הזמנה לכל חברי החברה לפחות 21 ימים מראש, תוך ציון מפורש שמדובר בהצעה לפירוק החברה. ההחלטה על פירוק תהיה טעונה רוב של שני שלישים מן הנוכחים באסיפה.
2.        גם פירוק מרצון וגם פירוק לפי צו בית משפט יבוצע לפי הוראות פרק ז' של חוק העמותות תש"ם (1980).
3.        פורקה החברה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לחברה אחרת בעלת מטרות דומות.