קרן ארנולד שפאר למחקר נומיסמטי החברה הנומיסמטית לישראל

 
החברה הנומיסמטית בישראל שמחה להציע מענקי מחקר, פרסום ונסיעה מקרן שפאר למחקר נומיסמטי.
המענקים יינתנו כל עוד ישנו תקציב לנושא והעמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים ואת גובה המענקים בהתאם לאפשרויות.
 
1. מענק מחקר דו-שנתי עד סכום של $ 10,000 [USD] או שני מענקים עד סכום של $ 5,000 [USD].
2. מענק שנתי להשתתפות פעילה בכנס בחו"ל עד סכום של (1000 $ [USD]).
3. מענק לפרסום מונוגרפיה בסדרה של החברה הנומיסמטית Numismatic Studies and Researches. (באנגלית). גובה המענק יתחשב בעלויות התרגום, עריכה, הפקה והדפסה ויכסה את מלוא העלויות או חלקן, לפי העניין בכל מקרה ומקרה.
 
שיפוט:
הבקשות יוערכו על ידי ועדה מקצועית המורכבת מהועדה המדעית של החברה הנומיסמטית, ובמקרה של מענק פרסום, גם ממערכת של כתב העת של החברה, INR. הועדה תמליץ על הזוכים לועד הארצי. אין הועדה מחוייבת להמליץ על זוכה בכל מקרה, אפילו שיש מועמד יחיד. הועדה תמליץ על גובה המענק לכל זוכה. אין הועדה מחוייבת לתת את כל המענק אפילו שיש זוכה יחיד. הועד הארצי יתבקש לאשר את המלצת הועדה, או לדון בה ולקבל החלטה. ההחלטת הועד הארצי היא סופית. 
תנאים:
א. מענק מחקר: נושא המחקר חייב להיות קשור בנומיסמטיקה של דרום הלבנט. המענק ישמש לצורך כתיבת מחקר או מאמר נומיסמטי וייתן תמיכה לחוקר לצורך נסיעה הקשורה במחקר (ספריות/אוספים) או לצורך פינוי זמן לכתיבה. הזוכים במלוא הסכום של $10,000 יקבלו את מחציתו בשנה הראשונה ואת מחציתו בשנה השניה, לאחר שיספקו הוכחת התקדמות לוועדה.
ב. מענק להשתתפות בכנס: ישמש לכיסוי (חלקי או מלא) של דמי הרשמה, עלויות טיסה/נסיעה ועלויות לינה לכנס בנושא נומיסמטי שבו המבקש מרצה בפועל או מציג פוסטר ואשר נערך מחוץ לגבולות ישראל. מענק זה מיועד לאזרחים ישראליים או תושבי ישראל בלבד. מחייב דיווח על כל מקור מימון אחר לאותה נסיעה.
ג. מענק פרסום. מענק זה יינתן לכיסוי (מלא או חלקי) של פרסום מונוגרפיה בסדרת המחקרים של החברה הנומיסמטית. כתב היד יועבר לשיפוט מערכת INR.
ד. רשאים להגיש בקשה חברים בחברה הנומיסמטית, אשר חברים ברציפות שלש שנים. הוכחת רציפות היא תשלום דמי חבר. חבר בעמותה שאינו חבר שלש שנים ברציפות, או אדם שאינו חבר בעמותה, יוכל להגיש מועמדות בכפוף להסכמת הועד הארצי של העמותה.
ה. חבר שאינו אזרח או תושב ישראל יוכל להגיש בקשה רק אם המחקר עצמו יתבצע במדינת ישראל.
ו.  חבר שקיבל מענק, רשאי להגיש בקשה למענק נוסף רק לאחר שלש שנים (כלומר, הוא לא יוכל להגיש בקשה בשנתיים הקלנדריות העוקבות לשנה בה קיבל מענק).
ז. חבר בועדה המקצועית המעוניין להגיש בעצמו בקשה לקרן, ישעה עצמו מהועדה למשך הזמן בו תידון בקשתו.
מועדים:
  1. מענקי מחקר: בקשות תתקבלנה עד סוף חודש יוני בכל שנה.
 בקשות למענקי השתתפות בכנס: מועד א' עד סוף יוני. מועד ב' עד סוף דצמבר. התאריך הקובע הוא הגעת החומר לחברה הנומיסמטית.
בקשות למענק פרסום ניתן להגיש בכל עת.
ב. תשובה תינתן למבקשים בתוך חודש מהמועדים המצויינים לעיל. לגבי מענקי פרסום, תשובה תינתן בהתאם להתקדמות הבדיקה של מערכת INR, אך לא יאוחר משלשה חודשים מהגשת הבקשה.
ג. גזבר החברה יעמיד המחאה לפקודת הזוכה בהקדם האפשרי. כל מס שיחול על המענק, ינוכה ממנו בעת התשלום.
 
הגשת הבקשות ומסמכים נלווים
הבקשות יוגשו לרכז הקרן, ד"ר דני שיאון, על גבי הטופס הרצ"ב במייל לכתובת dsyon@ins.org.il  

טפסי בקשה
פורמט doc  פורמט  pdf
 
ב. על המבקשים יהיה להציג מסמכים לפי המפורט להלן:
למענק מחקר: (א) הצעת מחקר, כולל מקום הפרסום המיועד (ב) המלצה מחוקר בתחום, שאינו חבר בועד הארצי של החברה הנומיסמטית (ג) במקרה של נסיעה, הזמנה או אישור של הגוף המארח (ד) לציין כל מקור מימון אחר לאותו צורך. (ה) מועמד שפונה למימון חלקי גם למקור אחר, יציין את גודל המימון שיקבל מהמקור האחר ואת העלות הצפויה הכוללת.
לנסיעה לכנס: (א) הזמנה או אישור מטעם מארגני הכנס על השתתפותו של המבקש (ב) לציין כל מקור מימון אחר לנסיעה. (ג) מועמד שפונה למימון חלקי גם למקור אחר, יציין את גודל המימון שיקבל מהמקור האחר ואת העלות הצפויה הכוללת. (ד) במידה ויאושר לו מימון מכספי הקרן, יהיה עליו להגיש בתום הנסיעה קבלות רלוונטיות על כל סכום המענק.
למענק פרסום: עותק מודפס ועותק אלקטרוני של כתב היד.
מחוייבות הזוכה
א. לציין בעבודת המחקר, הרצאה או פוסטר שהיא נתמכת על ידי קרן שפאר למחקר נומיסמטי של החברה הנומיסמטית לישראל.
ב. בתום הנסיעה על הזוכה להגיש לגזבר החברה קבלות רלוונטיות (טיסה, לינה, דמי הרשמה).
ג.  לקיים הרצאה בכל אחד משלשת סניפי החברה בנושא המחקר.
ד. על הזוכה להציע מאמר בנושא המחקר לפרסום בכתב העת של החברה
INR. במידה ויש לו מחוייבות אחרת לפרסום (כגון דברי ימי כנס), תשקול החברה לפתור אותו מדרישה זו. מערכת כתב העת מתחייבת לפרסם את המאמר רק אם יעמוד באיכות המחקרית נאותה, לפי קביעת המערכת. סעיף זה אינו מתייחס למענקי פרסום.